دانش و عرفان


   ذهن من می‌تواند پر از دانش‌های علمی باشد ولی در کیفیت آگاهی یا عرفان نباشد. و برعکس می‌تواند هیچ دانشی نداشته باشد ولی یک ذهن عارف باشد، در کیفیت شناخت باشد. شناخت به معنای «هر چیز را آنگونه که هست، دیدن». پس در اصل، همهٔ انسانها عارف‌اند و می‌توانند عارف بمانند.

برگرفته از کتاب "آگاهی"


زمان و زندگی


   یکی از طرح‌های فکر برای فرار از واقعیات این است که انسان را از زمان حاضر که تنها زمان واقعی است غافل نگه می‌دارد و او را در دو زمان موهوم ذهنی و غیر واقعی یعنی زمان گذشته و آینده مشغول می‌دارد. زمان حاضر تنها زمانی است که حرکت زندگی در آن واقع می‌شود و انسانی که در لحظهٔ حاضر زندگی نمی‌کند، اصولاً در زندگی نیست و زندگی را از دست داده است.

   مشغولیت فکر در زمان، به معنای مشغولیت فکر با محتویات خودش است، نه با آنچه در زندگی می‌گذرد.

   محتویات خودش چیزی جز پندارها و تصاویر تهی از واقعیت نیست.

برگرفته از کتاب تفکر زائد سکهٔ لذت فکری


   توجه داشته باشید که لذت فکری حکم سکه‌ای را دارد که یک طرفش لذت است و یک طرفش رنج. فکر به من می‌گوید «امروز رئیسی و باید لذت ببری»، فردا هم می‌گوید «امروز غیر رئیس و عقب‌مانده‌ای و باید رنج بکشی»!