+ محمدجعفر مصفا روز دوشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۷ درگذشت.