فکر


   این واقعیت را در باطن درك كن كه اندیشه فقط اندیشه است، نه بیشتر.

   در این صورت می‌بینی كه یك پالایش خود به خودی در ذهنت صورت گرفته و یك بار زائد از آن تكانده شده است.

   درك حسی و باطنی این واقعیت كه "اندیشه فقط اندیشه است نه چیزی بیشتر"، ذهن را خود به خود از خیلی از صفات، پاك می‌كند.


برگرفته از کتاب "آگاهی"

مقایسه و احساس رضایت


   تا زمانی كه مقایسه حاكم بر نگرش ذهن است، احساس رضایت، شادمانی، كفایت و بسندگی یك امر محال است.

   وقتی مقایسه در كار است، به هر حال بنده همیشه از بعدی و به علتی خودم را نسبت به دیگری، بی‌هوش، بی‌كفایت و ناموفق خواهم دانست.

برگرفته از کتاب "آگاهی"


---
برای دریافت جملات قصار سایت محمدجعفر مصفا، این توضیح را بخوانید.