مقایسه و احساس رضایت


   تا زمانی كه مقایسه حاكم بر نگرش ذهن است، احساس رضایت، شادمانی، كفایت و بسندگی یك امر محال است.

   وقتی مقایسه در كار است، به هر حال بنده همیشه از بعدی و به علتی خودم را نسبت به دیگری، بی‌هوش، بی‌كفایت و ناموفق خواهم دانست.

برگرفته از کتاب "آگاهی"


---
برای دریافت جملات قصار سایت محمدجعفر مصفا، این توضیح را بخوانید.