فکر


   این واقعیت را در باطن درك كن كه اندیشه فقط اندیشه است، نه بیشتر.

   در این صورت می‌بینی كه یك پالایش خود به خودی در ذهنت صورت گرفته و یك بار زائد از آن تكانده شده است.

   درك حسی و باطنی این واقعیت كه "اندیشه فقط اندیشه است نه چیزی بیشتر"، ذهن را خود به خود از خیلی از صفات، پاك می‌كند.


برگرفته از کتاب "آگاهی"