اتلاف انرژی


   انرژی ارگانيسم در يك جنگ و تضاد و اصطكاك "هوائی" و بر سر هيچ و پوچ هدر می‌رود. انرژی انسان در تضاد تصاوير، در تضاد فكر با فكر خورده می‌شود.