ایراد


   بعضی‌ها به من می‌گویند: تو در فلان مورد اشتباه كرده‌ای یا می‌كنی.

   می‌گویم: اگر خود تو مستقیماً به این اشتباه پی برده‌ای، نفس آن پی بردن و درك كردن به معنای تصحیح اشتباه است. در اینصورت برای تو چه مسأله‌ای باقی مانده است؟!

   تو بیش از آنكه به آن اشتباه توجه كنی، می‌خواهی به من ثابت كنی كه خطا كارم؛ غلط می‌گویم؛ اشتباه می‌كنم!

   كه چه بشود؟!