تکثر و تعین


   فکر را نباید با دید تکثر و عدد نگاه کنیم. احساس ناخوشبختی و بی‌عرضگی و نظایر اینها پدیده‌های متفاوت نیستند. همه حاصل یک فکرند با الفاظ و صورتهای متفاوت.

   بنابراین هرگاه فکر در یک زمینه مفقود باشد، و ذهن اگر یکبار در یک زمینه خودش را غیر‌متعین کند، در همهٔ زمینه‌ها غیرمتعین شده است.

برگرفته از کتاب "رابطه"

---
برای دریافت جملات قصار سایت محمدجعفر مصفا، این توضیح را بخوانید.