ارتباط با زندگی


   یکی از خصوصیات هویت فکری اینست که به محض تماس با هر چیز، لحظات کوتاهی را در رابطه با واقعیت آن می‌ماند و بلافاصله ارتباطش با آن قطع می‌گردد و با تعبیر و معنای آن چیز خود را مشغول می‌کند.

   معنای این امر آن است که ما فقط لحظات کوتاهی در واقعیت قضایای زندگی هستیم.

برگرفته از کتاب "رابطه"

---
برای دریافت جملات قصار سایت محمدجعفر مصفا، این توضیح را بخوانید.